EKSTRA KORKI - MATEMATYka

tematy zajęć

Opis tematów

 • Liczby pierwsze, liczby przeciwne, liczby odwrotne
 • Wartość bezwzględna
 • Działania na zbiorach
 • Potęga o wykładniku całkowitym, wymiernym, działania na potęgach
 • Logarytm liczby dodatniej, prawa działań na logarytmach
 • Obliczenia procentowe
 • Działania na wyrażeniach algebraicznych
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Równania, nierówności liniowe
 • Równania, nierówności kwadratowe
 • Równania typu (𝑥3-8)(𝑥2−9)=0
 • Proste równania wymierne
 • Ogólne wiadomości o funkcjach
 • Własności funkcji na podstawie wykresu, wzoru. (wartość funkcji dla danego argumentu, argument, dla którego funkcja osiąga daną wartość, dziedzina funkcji, zbiór wartości funkcji, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, wartość największa, wartość najmniejsza)
 • Przekształcenia wykresu funkcji (przesunięcie, symetria)
 • Funkcja liniowa i jej własności
 • Funkcja kwadratowa i jej własności
 • Pojęcie ciągu liczbowego, monotoniczność ciągu
 • Ciąg arytmetyczny (wzór ogólny, suma wyrazów, własności)
 • Ciąg geometryczny (wzór ogólny, suma wyrazów, własności)
 • Kąt środkowy i wpisany w okrąg
 • Własności dwusiecznej kąta, środkowej trójkąta, symetralnej boku
 • Okrąg opisany na trójkącie, wpisany w trójkąt
 • Podobieństwo figur
 • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego, kąta wypukłego
 • Tożsamości trygonometryczne
 • Zastosowanie trygonometrii w planimetrii
 • Równanie kierunkowe i ogólne prostej
 • Warunek równoległości i prostopadłości prostych
 • Współrzędne środka odcinka
 • Długość odcinka
 • Pola powierzchni i objętości wielościanów
 • Pola powierzchni i kąty w graniastosłupach
 • Reguła mnożenia i dodawania
 • Własności prawdopodobieństwa
 • Elementy statystyki opisowej: prezentacja danych, średnia arytmetyczna, moda (dominanta), mediana.